Monday, September 15, 2008

White Privilege

Concrete examples of white privilege. Via various folks.